Gestió

Teatractiu centra els seus esforços, en la prestació de serveis de gestió de projectes, tant d’iniciativa pròpia com aliena.

La nostra tasca es desenvolupa amb institucions públiques o privades, entitats i empreses on es realitzen iniciatives artístiques permanents o puntuals.

A la nostra filosofia de treball, la planificació comporta l’ordenació dels diferents moments d’actuació: coneixements de la realitat territorial, agents i corrents culturals, equipaments, previsió econòmica i optimització dels recursos tècnics i humans. En definitiva, un organigrama que potenciï el treball en equip.

Des de Teatractiu, creiem que la gestió implica el desenvolupament tècnic d’un projecte a través d’estratègies d’ordenació i control per a establir una prèvia temporalitat de les decisions: els  equipaments adequats,  els mitjans de comunicació per a una correcta difusió del projecte  i la  distribució a través de circuïts que permetin l’accés al màxim possible de  públic;  per a  finalitzar amb una avaluació i un  informe d’anàlisi quantitatiu i subjectiu de la gestió.